П Р А В И Л А надання правової допомоги (продовження)

П Р А В И Л А надання правової допомоги  (продовження)

4.  ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1.  Клієнт зобов'язаний:

4.1.1.   Співпрацювати з Адвокатом і надавати необхідну  інформацію та документи по Справі.

4.1.2.   Сплатити Рахунки за Правову допомогу (у тому числі Фактичні видатки) у повному обсязі, вчасно і способом, узгодженим з Адвокатською корпорацією.

4.1.3.   Неухильно виконувати положення Договору, цих Правил і Прейскуранта.

4.1.4. Утриматися під час співпраці за Договором від вчинення адміністративних чи кримінальних правопорушень, не провокувати адвоката до вчинення дій, які можуть тлумачитись як порушення адвокатської етики.

4.1.5. Негайно повідомляти про всі обставини, які можуть вплинути на хід Справи та/або взаємні зобов'язання Сторін за Договором. 

5.  ОБОВ'ЯЗКИ АДВОКАТА

5.1. Адвокат зобов'язаний:

5.1.1.   Надати Правову допомогу у точній відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Договором, цими Правилами і Прейскурантом.

5.1.2.   Усно інформувати Клієнта про стан Справи, про зміни в цих Правилах і Прейскуранті та, в разі потреби, консультуватися з Клієнтом.

5.1.3.      Не надавати Правової допомоги не обумовленої у Предметі Договору, поза межами Протоколу узгодження Правової допомоги, а також після припинення Договору. 

6.  ПРАВА АДВОКАТА

6.1.  Адвокат має право:

6.1.1.      Вимагати від Клієнта виконання всіх положень, зафіксованих у Договорі, цих Правилах і Прейскуранті.

6.1.2.   Вносити зміни в ці Правила і Прейскурант (рішеннями  Адвокатської корпорації).

6.1.3.      Просити у Клієнта надання додаткової інформації (документів) по Справі.

6.1.4.      Списувати Гонорар (відповідну частину Гонорару) та/або Депозит по ходу виконання доручення, вимагати від Клієнта внесення Додаткового Гонорару (оплати  Клієнтом Рахунків по невнесеному (недовнесеному) Гонорару.

6.1.5.      На умовах цих Правил відмовити в Укладенні Договору, призупинити надання Правової допомоги чи припинити (розірвати) Договір.

 

7.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТЕЖІВ

7.1. Клієнт сплачує Правову допомогу на підставі виставлених Рахунків.

7.2. Рахунок виставляється на підставі Прейскуранта, а також Щоденника Справи (витяг може бути наданий на письмову заяву  Клієнта для підтвердження Рахунку), і Реєстру Фактичних видатків (надається на письмову заяву Клієнта).

7.3. Початковий Гонорар сплачується до Укладення Договору.

7.4. Оплата Правової допомоги здійснюється в національній валюті України – гривні.

7.5. Адвокат надає Клієнту Рахунок за Правову допомогу особисто, через кур'єра, поштою тощо. Рахунок повинен бути сплачений на протязі трьох календарних днів з часу отримання Рахунку. У випадку несплати Рахунку, Адвокат має право (відповідно до п.7.10. цих Правил) призупиняти надання Правової допомоги.

7.6. За несвоєчасну оплату Рахунку Клієнт сплачує пеню за кожний день прострочення.

7.7. Неотримання (несвоєчасне отримання) Рахунку(-ів) не звільняє Клієнта від обов'язку оплатити надану йому Правову допомогу. Адвокат не несе відповідальність за ненадання (несвоєчасне надання) Рахунків.

7.8. Письмова заява-претензія Клієнта щодо Рахунків Адвоката розглядаються Адвокатом протягом 5 днів з дня виставлення Рахунку, при цьому Клієнт зобов'язаний сплатити Рахунок цілком і в строк.

7.9. У випадку визнання заяви-претензії обґрунтованою, Адвокат розглядає суму, оплачену Клієнтом понад потреби, як Додатковий  гонорар.

7.10. У випадку невиконання Клієнтом зобов'язань по Договору і цих Правил, Адвокат вправі призупинити здійснення Правової допомоги і вирахувати з Гонорару (Депозиту) суми, призначені для оплати Рахунку (у тому числі пеню).

7.11.        Виконання зобов'язань Клієнта по розрахунках з Адвокатом може забезпечуватися неустойкою, заставою, поручительством, гарантією чи векселем.

7.12.        У випадку припинення Клієнтом Договору Адвокат повертає Клієнту невідпрацьовану частину Гонорару і Депозит (чи невідпрацьовану частину Депозиту). 

8.                  ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННЯ) ДОГОВОРУ

8.1.            За ініціативи Сторін Договір може бути припинено:

8.1.1.   за ініціативи Клієнта - за його письмової заяви.

8.1.2.   за ініціативи Адвоката – після письмового повідомлення про це Клієнта.

8.2.            Клієнт має право припинити Договір за будь-якої причини чи без неї.

8.3.  Припинення Договору зобов’язує Клієнта сплатити надану йому Правову допомогу на підставі Завершального Рахунку.

8.4.  Адвокат має право припинити Договір у випадку:

8.4.1.   грубого порушення Клієнтом обов’язків, взятих на себе згідно з Договором – не сплати Рахунку протягом 5 днів з дня його виставлення.

8.4.2.   якщо Клієнт надав недостовірну інформацію (ст. 2.4. цих Правил).

8.4.3.   якщо Договір з боку Клієнта підписала не уповноважена на те особа;

8.4.4.   якщо з'ясовуються інші суттєві обставини (не зафіксовані цими Правилами), що роблять неможливим надання Правової допомоги.

8.5.  У випадку вирішення обставин, зазначених у ст. 8.4. цих Правил, Договір з Адвокатом може бути укладена на нових умовах.

8.6.  Договір припиняється з моменту:

8.6.1.   коли Клієнт подав Адвокату письмову заяву про розірвання Договору;

8.6.2.      коли Клієнту виставлений Завершальний Рахунок;

8.6.3.      закінчення терміну дії Договору.

Примітка до ст. 8.  

Особливості припинення (розірвання) Договору по захисту підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного.

1.      Договір може бути припинений з ініціативи Адвоката (п. 4 ч. 2 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ч. 4 ст. 47 КПК України).

2.      Якщо стало відомо про обставини, зазначені у ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і про це на момент Укладення Договору не було відомо Адвокату,  Договір безумовно припиняється.

3.      Договір припиняється достроково по письмовій заяві Клієнта (ст. 54 КПК України). 

9.                  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Клієнт і Адвокат зобов'язані виконувати положення цих Правил, Договору і Прейскуранта.

9.2. Невиконання чи неналежне виконання Договору, цих Правил і Прейскуранта тягне відповідальність, передбачену Законом України.

9.3.  Сторони погоджуються, що всі пункти Договору є суворо конфіденційною інформацією.

9.4.            Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань, передбачених Договором, цими Правилами і Прейскурантом, якщо таке невиконання сталося з обставин нездоланної сили (форс-мажор). Під цими обставинами розуміються стихійні лиха, пожежі, воєнні дії, страйки, рішення уряду тощо.

9.5. Клієнт безумовно погоджується, що Адвокат не несе відповідальності за наслідки і не дає гарантій щодо результатів чи строків вирішення Справи.

9.6. Договором по кримінальній Справі по захисту підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного передбачається внесення Клієнтом Депозиту.

9.7. Претензії, що виникають у Сторін, вирішуються шляхом дружніх переговорів, а неврегульовані розбіжності - у встановленому Законом порядку.

9.8. Клієнт має право вимагати від Адвоката відшкодування заподіяних йому збитків лише у випадку, якщо вони виникли безпосередньо з вини Адвоката і це знайшло своє підтвердження. 

10.     ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Надання Правової допомоги до 9:00 і після 18:00 за Київським часом оплачується Клієнтом по подвійній Погодинній Ставці Адвоката.

10.2.        Надання Правової допомоги у неділю чи у дні державних свят, а також у день народження Адвоката чи у день АТАКА® (23 вересня) здійснюється по потрійній Погодинній Ставці Адвоката.

10.3.       Договір діє протягом календарного місяця. Продовження виконання доручення за Угодою можливе  лише за наявності письмового Погодження Сторін.

10.4.        З моменту підписання Договору втрачають силу вся переписка, протоколи та інші домовленості (в тому числі всі Договори та угоди між Сторонами), які мали місце до Підписання останнього за часом Договору, якщо інше не передбачене Договором.

10.5.        Підозрюваний, обвинувачений заявляють, що у випадку відсутності достатніх коштів для оплати Правової допомоги Клієнт негайно звертається з проханням надати йому адвоката за призначенням і повідомляє про це Адвокатську корпорацію.

Додатки: Правила надання юридичної допомоги за Програмами АТАКА. 

Copyright © 1995-2023 ATAKA. All Rights Reserved