П Р А В И Л А надання правової допомоги. Остання редакція

П Р А В И Л А  надання правової допомоги. Остання редакція

П Р А В И Л А надання правової допомоги  (додаток і невід’ємна частина Договору про надання правової допомоги) 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Правила надання правової допомоги (далі – Правила) встановлюють загальний порядок і єдині умови надання Адвокатом Адвокатської корпорації передбаченої Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» правової допомоги.

1.2.  Правила регулюють взаємовідносини між Клієнтом і Адвокатом, встановлюють права та обов'язки Сторін, порядок укладення і припинення Договору, порядок розрахунків, відповідальність Сторін, інші загальні положення та особливості договірних домовленостей.

1.3.  Правила є невід'ємною складовою частиною Договору про надання правової допомоги (далі – Договір) між Сторонами і стають обов'язковими для Сторін з моменту Підписання Договору.

1.4.  У Правилах використовуються наступні терміни:

1.4.1.      Клієнт – фізична особа, яка в своїх інтересах уклала Договір, а так само фізична чи юридична особа, держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування від імені, за клопотанням (або за її наступною згодою) і в інтересах якої укладено Договір.

1.4.2.      Адвокат – адвокат, з яким у Клієнта Укладений Договір.

1.4.3.   Сторони – Адвокат - з однієї сторони і Клієнт – з іншої сторони.

1.4.4.  Правова допомога – види адвокатської діяльності, передбачені законодавством України (захист, представництво тощо).

1.4.5.  Справа – проблема (предмет Правової допомоги), у зв'язку з якою звернувся Клієнт для надання Правової допомоги.

1.4.6.   Договір про надання правової допомоги (Договір) – документ, підписання якого встановлює стосунки між Сторонами. Невід'ємним додатком до Договору є ці Правила та Прейскурант цін на надання правової допомоги.

1.4.7.      Підписання Договору – процедура скріплення підписами Договору між Сторонами після перевірки наданих Клієнтом інформації і його ознайомлення з цими Правилами. Підпис Клієнта в Договорі означає, що він ознайомлений з  умовами Договору,  Прейскурантом цін на надання правової допомоги та  цими Правилами, безумовно приймає їх   і зобов'язується їх неухильно виконувати. Підпис Клієнта в Договорі також означає, що інформація та копії документів надані Клієнтом Адвокату вірні.

1.4.8.      Предмет Договору – обмежений перелік видів Правової допомоги, які мають надаватися Клієнту для захисту його прав та свобод чи вказівка на всі види допомоги (зміст Договору). Поточна Правова допомога уточнюється Клієнтом виключно шляхом підписання Сторонами  Протоколу узгодження Правової допомоги.

1.4.9.      Процедура «conflict check» – перевірка на наявність Договору про надання правової допомоги з протилежною Клієнту стороною (перевірка конфлікту інтересів).

1.4.10.   Укладення Договору – вступ у силу Договору після його Підписання Сторонами і проходження Процедури «conflict check».

1.4.11.   Прейскурант цін на Правову допомогу (Прейскурант) – документ-перелік видів Правової допомоги і ставок їх вартості.

1.4.12.   Щоденник Справи – приватний документ, що веде Адвокат для щоденного обліку Правової допомоги Клієнту.

1.4.13.   Реєстр Фактичних видатків –приватний документ, що веде Адвокат для поточного фіксування Фактичних видатків по Справі.

1.4.14.   Фактичні видатки – видатки по відрядженню (проїзд, найм житла, тощо), а також інші підтверджені документально видатки Адвоката, пов’язані з виконанням Предмету Договору (у тому числі, але не обмежуючись, представницькі, послуги зв'язку, робота і послуги спеціалістів, помічників, технічних працівників та інших осіб, державне мито, тощо), які вносяться Клієнтом на підставі Рахунку.

1.4.15.   Ставка Адвоката – ставка вартості окремих видів Правової допомоги Адвоката.

1.4.16.   Погодинна Ставка Адвоката – ставка Адвоката за годину надання Правової допомоги (зустріч офлайн, консультація за ініціативою Клієнта, ознайомлення з матеріалами справи, представництво в суді, участь у якості захисника), яка складає не менше $ 50  (пятидесяти) по курсу НБУ.

1.4.17.  Гонорар – сума грошей (форма винагороди), що вносилась, внесена чи повинна бути внесена в рахунок оплати Правової допомоги. Обчислюється за Погодинною Ставкою Адвоката.

1.4.18.   Початковий гонорар – перший у Справі Гонорар, оплачений після Підписання Договору та надання Початкового рахунку.

1.4.19.   Додатковий гонорар – Гонорар, що оплачується після/підчас відпрацювання Початкового гонорару.

1.4.20.   Депозит – сума грошей, що зберігається Адвокатом і списується  ним у випадку несплати Рахунків.

1.4.21.   Рахунок – документ Адвоката, наданий Клієнту для оплати Правової допомоги та Фактичних видатків за укладеним Договором.

1.4.22.   Початковий рахунок - Рахунок на Початковий гонорар.

1.4.23.   Поточний рахунок - Рахунок-звіт про Правову допомогу за певний термін (може містити відомості про Додатковий гонорар).

1.4.24.   Завершальний рахунок – останній за Договором - підсумковий по Справі Рахунок, – який виставляється при розірванні (закінченні терміну дії) Договору.

1.4.25.   Протокол узгодження Правової допомоги – документ Адвоката, який свідчить про досягнення згоди щодо надання Адвокатом поточної Правової допомоги.

1.4.26.   Погодження – документ, який підписується Сторонами для продовження дії Договору і є її невід’ємним додатком.

1.4.27.  Протокол консультації Адвоката з Клієнтом – приватний документ Адвоката, яким засвідчується консультування Клієнта.

1.4.28.  Правила надання юридичної допомоги за Програмами АТАКА® - документи АТАКА®, які є додатками до Договору зберігання документів тощо.

1.4.29.   Премія – заздалегідь передбачена чи не передбачена Договором доплата Гонорару, що виплачується Адвокату понад оплати Правової допомоги (гонорар успіху).

1.4.30. Адвокатська корпорація  —  тут і далі “Адвокатська корпорація “ТАРАСЕНКО і партнери”.

1.5.  Зміни і доповнення до цих Правил вносить Адвокатська корпорація і вони набувають сили з дня ухвалення відповідного рішення. Інформацію про зміни і доповнення Клієнт може отримати  на офіційному сайті Адвокатської корпорації. 

2.  ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1.  Правова допомога Клієнту надається тільки на підставі письмового Договору з Адвокатом.

2.2. Консультація (роз'яснення) з правових питань здійснюється у спрощеній письмовій формі відповідно до Правил консультування.

2.3. Встановлюється наступний порядок Укладення Договору:

1)      звернення Клієнта зі Справою;

2)      Підписання Договору;

3)      проходження Процедури «conflict check».

2.4.  Для Підписання Договору Клієнт надає наступну інформацію:

2.4.1.   Фізична особа:

·                         адреса;

·                         доступ до засобів зв'язку;

·                         ідентифікуючі документи.

2.4.2.   Юридична особа:

·                          свідоцтво про державну реєстрацію (код єдиного державного реєстру);

·                          банківські реквізити;

·                          адреса;

·                          доступ до засобів зв'язку;

·                          повноваження особи, що підписує Договір.

2.5.  Укладення Договору на надання Правової допомоги здійснюється після перевірки права прийняття Адвокатом доручення у Справі (ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») –– проходження Процедури «conflict check». Процедура «conflict check» здійснюється у максимально стислий термін і закінчується скріпленням Договору печаткою і наданням Договору Клієнту. 

3.  ПРАВА КЛІЄНТА

3.1. Клієнт має право:

3.1.1.   Отримати кваліфіковану Правову допомогу Адвоката після Укладення Договору.

3.1.2.   Відповідно до цих Правил вимагати від Адвоката виконання взятих на себе зобов'язань.

3.1.3.   Одержувати усну інформацію:

·                     про стан Справи;

·                     про зміни та доповнення до цих Правил і Прейскуранта;

·                     про свої рахунки.

3.1.4.   Припинити (розірвати) Договір за будь-якої причини чи без неї.

3.1.5.      Отримувати Рахунки.

3.1.6.      Звертатися до Адвоката з письмовими заявами про Рахунки-звіти.

3.1.7.   Виплатити Адвокату Премію, заздалегідь не передбачену Договором.